Một số hình ảnh của các dự án hoàn thành và đưa vào sử dụng: