Hình ảnh một số công trình Hoàng Phạm đã hoàn thành: